Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

 1. Definities
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt; 
  1. VirtualFlow: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: VirtualFlow gevestigd aan Schuilenburg 80 te Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70482314;
  2. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met VirtualFlow;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen VirtualFlow en de opdrachtgever;
  4. werkzaamheden: de werkzaamheden die VirtualFlow in opdracht van de opdrachtgever uitvoert;
  5. opleiding: de VirtualFlow Academy die VirtualFlow aanbiedt en die de opdrachtgever via de website kan bestellen en kan volgen;
  6. digitale product: het digitale product, zoals E-book, dat VirtualFlow aanbiedt en dat de opdrachtgever via de website kan bestellen;
  7. website: de website https://virtualflow.nl die door VirtualFlow wordt beheerd.
  8. academie: de website https://flowplatform.nl die door VirtualFlow wordt beheerd.
  9. community: de online community op https://flowplatform.nl waar leden met elkaar kunnen communiceren
  10. groep: een subdeel van de community
  11. profiel: de de (persoonlijke) gegevens van een Lid die een Lid op zijn/haar Account plaatst.
  12. lid: de natuurlijke persoon die een Account op een van de website(s) van VirtualFlow, heeft;
  13. content: alle door VirtualFlow en/of haar partners op van de website(s) van VirtualFlow, geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, data, geluid, applicaties, software.
  14. gebruikerscontent: alle door een Lid op van de website(s) van VirtualFlow, geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en feedback.
  15. app: de app die op mobiele apparaten gedownload kan worden en de content en functionaliteiten van de website https://flowplatform.nl bevat (zoals de online leeromgeving en community)
 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VirtualFlow en de opdrachtgever.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VirtualFlow, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door VirtualFlow vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Gedurende de overeenkomst heeft VirtualFlow het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 7. Indien VirtualFlow niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat VirtualFlow het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 1. Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen en offertes van VirtualFlow zijn vrijblijvend.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VirtualFlow opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop VirtualFlow zijn/haar aanbieding baseert.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is VirtualFlow daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VirtualFlow anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VirtualFlow niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden VirtualFlow niet.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand: 
  1. nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan VirtualFlow heeft geretourneerd; of
  2. nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van VirtualFlow; of
  3. nadat de opdrachtgever via de webshop een aankoop heeft gedaan of abonnement heeft afgesloten.
 1. Annulering
 1. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van VirtualFlow.
 2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
 3. De opdrachtgever is geen annuleringskosten aan VirtualFlow verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
 4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Opzegging
 1. De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
 1. VirtualFlow zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. VirtualFlow voert de werkzaamheden uit vanuit zijn/haar eigen kantoor.
 3. VirtualFlow heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 4. VirtualFlow kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.
 5. VirtualFlow kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
 6. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan VirtualFlow afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. VirtualFlow is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 7. VirtualFlow zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 1. Verplichtingen van de opdrachtgever
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan VirtualFlow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VirtualFlow worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan VirtualFlow zijn verstrekt, heeft VirtualFlow het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door VirtualFlow voorgeschreven specificaties.
 4. Indien de opdrachtgever aan VirtualFlow informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 5. De opdrachtgever dient VirtualFlow alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
 6. De opdrachtgever vrijwaart VirtualFlow voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. De opdrachtgever is gehouden VirtualFlow onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 1. Wijziging factuuradres of verhuizing
 1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan VirtualFlow mede te delen.
 1. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VirtualFlow zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VirtualFlow de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal VirtualFlow daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 1. Opleveringstermijn
 1. Alle door VirtualFlow genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. VirtualFlow spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.
 2. VirtualFlow is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is VirtualFlow gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.
 3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens VirtualFlow. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VirtualFlow.
 1. Prijzen en tarieven
 1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.
 2. VirtualFlow heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. VirtualFlow is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan VirtualFlow, dat in redelijkheid niet van VirtualFlow mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 1. Facturatie en betaling
 1. Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt vooraf de aanvang van de werkzaamheden in het geval van een strippenkaart of klein gedefinieerd project of maandelijks achteraf na berekening van de gemaakte uren. Opdrachtgever en VirtualFlow spreken dit van te voren af.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan VirtualFlow verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
 5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 6. VirtualFlow kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan VirtualFlow verschuldigde bedragen betaald heeft.
 7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die VirtualFlow in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij VirtualFlow of bij haar licentiegever(s).
 2. VirtualFlow verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens VirtualFlow heeft voldaan.
 3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij VirtualFlow of bij haar licentiegever(s).
 4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
 5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van VirtualFlow, dan heeft VirtualFlow het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die VirtualFlow daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij VirtualFlow voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 7. VirtualFlow is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft VirtualFlow het recht de naam en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.
 1. Onderzoek naar het bestaan van rechten
 1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan VirtualFlow ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.
 1. Klachten
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan VirtualFlow kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VirtualFlow in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan zal VirtualFlow de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal VirtualFlow slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19.
 4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 5. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met VirtualFlow: 
  1. via het e-mailadres: flow@virtualflow.nl;
 1. Opschorting en ontbinding
 1. VirtualFlow is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaringte ontbinden, indien: 
  1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst VirtualFlow ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  4. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
  5. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
  6. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
 2. Voorts is VirtualFlow bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van VirtualFlow op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VirtualFlow de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. VirtualFlow behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
 1. VirtualFlow kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. VirtualFlow is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart VirtualFlow tegen alle aanspraken ter zake.
 3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. VirtualFlow is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
 4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan VirtualFlow niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 5. VirtualFlow is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 6. VirtualFlow is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van VirtualFlow, maakt.
 8. VirtualFlow kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
 9. VirtualFlow is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 10. Iedere aansprakelijkheid van VirtualFlow voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
 11. Indien VirtualFlow aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VirtualFlow beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VirtualFlow gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens VirtualFlow, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 1. Overmacht
 1. Van overmacht aan de zijde van VirtualFlow is onder andere sprake indien VirtualFlow verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens VirtualFlow de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door VirtualFlow zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van VirtualFlow ten gevolge waarvan VirtualFlow haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover VirtualFlow ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VirtualFlow gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VirtualFlow gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VirtualFlow zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VirtualFlow niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 1. Niet-overname personeel
 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van VirtualFlow gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst een natuurlijke persoon die in dienst is bij VirtualFlow of die door VirtualFlow is ingehuurd een arbeidsovereenkomst aan te bieden, in dienst te nemen of op een andere basis direct of indirect voor zich te laten werken. Indien VirtualFlow toestemming geeft voor het bovengenoemde, dan kan VirtualFlow daar voorwaarden aan verbinden, zoals het betalen van een geldsom.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en VirtualFlow worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VirtualFlow gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat VirtualFlow zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HOOFSTUK 2: OPLEIDING EN DIGITALE PRODUCTEN

 1. Productspecificaties en fouten
 1. De wezenlijke kenmerken van opleidingen en digitale producten van VirtualFlow zijn omschreven op de website.
 2. VirtualFlow kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de website.
 3. Het assortiment aan online producten en/of diensten dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
 1. Gebruiksvoorwaarden
 1. Bij gebruik van de website dient de opdrachtgever zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van VirtualFlow of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
 2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt VirtualFlow een bevestigingse-mail naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met VirtualFlow.
 1. Herroepingsrecht
 1. Aangezien de opleiding en de digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op de bestelde opleiding of op het bestelde digitale product niet van toepassing, mits de levering van de opleiding en/of het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.
 2. Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van de opleiding en/of het digitale product en de opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal VirtualFlow pas overgaan tot de levering van de opleiding of het digitale product nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.
 1. Opleiding en account
 1. De opleiding wordt via de academie ter beschikking gesteld. De opdrachtgever kan via zijn account op de academie de opleiding volgen.
 2. Afhankelijk van de aangeschafte cursus/opleiding is de gehele inhoud in één keer beschikbaar of druppelen de modules periodiek.
 3. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en academie en inloggegevens. De opdrachtgever dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien de opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de opdrachtgever VirtualFlow daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 4. VirtualFlow garandeert niet dat de academie zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De opdrachtgever erkent dat toegang tot de academie onderbroken kan worden door diverse redenen. VirtualFlow is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de academie waardoor de opdrachtgever tijdelijk de opleiding niet kan volgen. VirtualFlow zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de academie te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.
 1. Prijzen, facturatie en betaling
 1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro’s.
 2. Voor de bestelde opleiding of het bestelde digitale product stuurt VirtualFlow een factuur via de e-mail.
 3. De opdrachtgever kan de bestelling die via de website geplaatst is op de volgende wijzen betalen: 
  1. via IDeal
  2. via Bancontact
 4. In het geval van een termijnbetaling/abonnement legt de opdrachtgever door middels van de eerste betaling via iDeal of Bancontact een mandaat af waardoor volgende termijnen via SEPA mogen worden geïncasseerd.

 

HOOFDSTUK 3: FLOW PLATFORM ABONNEMENT

 

 1. Algemeen en opzegging
 1. Bij afname van een omgeving via het Flow Platform dan wel enkel Flow Hosting/Maintenance is standaard een abonnement inbegrepen voor de hosting, onderhoud en softwarelicenties. Zie hiervoor artikel 2, 3 en 4 in dit hoofdstuk.
 2. Het abonnement wordt in eerste instantie afgenomen voor de duur van één kalenderjaar, tenzij anders vermeld, waarna vervolgens verlengd kan worden voor een contractperiode van één maand of één jaar.
 3. Na de eerste verlenging zal het abonnement stilzwijgend worden verlengd per maand/jaar, afhankelijk van de gekozen vorm.
 4. De overeenkomst van het abonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 5. De opdrachtgever heeft altijd de optie om bij opzegging de complete omgeving (exclusief de softwarelicenties) toe te eigenen in de vorm van een back-up of door deze te verhuizen naar een eigen hosting. VirtualFlow zal hier altijd aan meewerken, maar kan wel een vergoeding vragen voor de extra werkzaamheden.
 6. Na opzegging van het abonnement zal de websiteomgeving op de einddatum door VirtualFlow offline worden gehaald.

 

 1. Webhosting
 1. VirtualFlow maakt geen gebruik van eigen hosting, deze wordt uitbesteed aan een hostingbedrijf en VirtualFlow heeft daarbij de rol van een reseller. Bijgevolg zijn VirtualFlow en de de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van het hostingbedrijf.
 2. VirtualFlow is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor: 
  1. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
  2. het verzenden van ongewenste e-mail (spam).
  3. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen
  4. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.
  5. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware.
  6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken)
  7. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of verkopen aan te derden.
 5. VirtualFlow kan de opdrachtgever verzoeken informatie te verwijderen indien VirtualFlow (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert. De opdrachtgever dient op eerste verzoek betreffende informatie geheel te verwijderen of aan te passen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft is VirtualFlow gerechtigd de informatie zelf te verwijderen of aan te passen dan wel de opdrachtgever de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden. Dit kan voorkomen in de volgende gevallen: 
  1. indien de opdrachtgever  het gestelde in de artikelen 2.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
  2. indien (een onderdeel) van de site van de opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van VirtualFlow;
  3. indien blijkt dat de opdrachtgever met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  4. indien blijkt dat de opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;
 6. VirtualFlow is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop VirtualFlow geen invloed kan uitoefenen.
 7. VirtualFlow heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server, bugs, foutmeldingen of niet functionerende software, maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. De opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen en bugs.
 8. De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. VirtualFlow is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.
 9. Grote bestanden, zoals video- of audiobestanden, worden door de opdrachtgever gehost bij een externe partij (bijvoorbeeld Vimeo of Soundcloud) en kunnen worden ingesloten op de website.
 10. Voor de serverresources (Opslag, CPU en RAM) geldt een fair use beleid. Dit beleid houdt in dat iedere klant maximaal twee keer de capaci­teit mag gebruiken die andere klanten die dezelfde of vergelijkbare diensten bij VirtualFlow afnemen. Indien dit wordt overschreden, neemt VirtualFlow contact op met de opdrachtgever om te zoeken naar een andere hostingoplossing. Voor een grotere of dedicated server kan een meerprijs gelden op het huidige abonnementbedrag. 
 1. Onderhoud
 1. VirtualFlow biedt ten aanzien omgevingen gemaakt met het Flow Platform, alsmede ten aanzien van door hem ontworpen websites, onderhoudspakketten aan. Een onderhoudspakket voorziet in het doorvoeren van updates, onder meer aan de hand van beschikbare beveiligingsplug-ins van de website, en het maken van back-ups van websitecontent. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt VirtualFlow wanneer en hoe vaak per maand updates, back-ups en eventuele andere uitdrukkelijk overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk zijn en worden uitgevoerd.
 2. Meerwerk ontstaan naar aanleiding van een update van een plugin die niet standaard bij het Flow Platform hoort, komt na een daartoe strekkende opdracht voor rekening van de wederpartij en valt niet onder het onderhoudspakket.
 3. VirtualFlow spant zich in het kader van het onderhoudspakket in de werking van de website te optimaliseren en deze vrij te houden van schadelijke bestanden. VirtualFlow kan er echter redelijkerwijs niet steeds voor instaan dat updates meteen na beschikbaar komen daarvan worden uitgevoerd. Voorts kan VirtualFlow er niet steeds voor instaan dat zich geen inbreuken op de beveiliging van de website zullen voordoen. Ter zake onderhoudspakketten verbindt VirtualFlow zich dan ook slechts tot een inspanningsverbintenis.
 4. Updates worden door VirtualFlow naar eigen inzicht uitgevoerd met inachtneming van wederpartijs redelijke belangen. Dit kan betekenen dat VirtualFlow in het belang van de wederpartij bepaalde updates niet zal uitvoeren.
 5. Mogelijkheden ten aanzien van door te voeren updates en te treffen (beveiligings)maatregelen zijn afhankelijk van het CMS van de website waarop slechts derden, te weten de ontwerpers of leveranciers van het CMS, invloed hebben. In geval deze derden niet langer ondersteuning bieden voor updates en/of te treffen (beveiligings)maatregelen, is VirtualFlow nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

 

 1. Softwarelicenties
 1. De opdrachtgever heeft de beschikking over de softwarelicenties die VirtualFlow aanbiedt in het Flow Platform pakket voor de betreffende omgeving.
 2. Deze softwarelicenties mogen niet gebruikt worden op externe omgevingen die niet worden onderhouden door VirtualFlow.
 3. Bij eventuele verhuizing van de website na opzegging van het abonnement (zie artikel 1.5) zullen alle licenties verwijderd worden van de omgeving. De software blijft wel geïnstalleerd staan en de opdrachtgever kan de licenties zelf aanschaffen om gebruik te blijven maken van de diensten van de leverancier van de plugin.

HOOFDSTUK 4: COMMUNITY

 1. Toegang, registratie en Lidmaatschap
 1. Bij het afnemen van een (dan wel niet betaald) product krijgt de afnemer automatisch toegang tot de aan dit product gekoppelde groep in de community (indien van toepassing)
 2. Het Lidmaatschap is individueel, persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 3. De toegestuurde logincode en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk, en het Lid dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Meer in het bijzonder mogen de logincode en het wachtwoord niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.
 4. Het Lid is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht. (zie artikel 2.5.3)
 1. Het gebruik van de Community,
 1. Het Lidmaatschap van VirtualFlow heeft tot doel in persoonlijk contact te komen met andere Leden. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van VirtualFlow, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
 2. Het Lidmaatschap van de community van VirtualFlow, is voor eigen risico van het Lid. Dat wil zeggen dat het Lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan andere Leden, al dan niet ingaat op reacties van andere Leden, rechtstreeks zijn/haar contactgegevens ter beschikking stelt aan andere Leden, andere Leden al dan niet ontmoet en relaties met een ander Lid aangaat of verbreekt.
 3. Het Lid zal zich bij het gebruik van de community, en alle communicatie die hij verstuurt via de door VirtualFlow of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:
  1. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);
  2. het plegen van (virtuele) diefstal;
  3. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;
  4. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;
  5. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;
  6. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;
  7. het plegen van computervredebreuk (‘hacken’);
   1. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
   2. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
   3. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de Gebruikerscontent;
   4. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van de website(s) van VirtualFlow, door andere Leden.
 4. Het is Leden bij het gebruik van de community van VirtualFlow, en alle communicatie die zij versturen via de door of namens VirtualFlow geboden faciliteiten voorts niet toegestaan:
  1. direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie in een Profiel op te nemen;
  2. verzoeken ter verkrijging van contactgegevens te doen aan andere Leden;
  3. binnen 24 uur meer dan drie berichten te versturen naar hetzelfde Lid, zonder eerst van het betreffende Lid antwoord of toestemming daarvoor te hebben gekregen;
  4. zonder toestemming foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan het Lid zelf op een Profiel te publiceren;
  5. een Profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het onderwerp van de groep;
  6. een valse identiteit aan te nemen c.q. zich als een ander voor te doen;
  7. de community van VirtualFlow, op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten (tenzij expliciet aangegeven), of voor enig ander (commercieel) doel dat niet in overeenstemming met het doel van de community van VirtualFlow, is.
 5. Profielen dienen eerlijke en correcte informatie over het Lid te bevatten en mogen niet misleidend zijn. De op een Profiel geplaatste informatie dient door het Lid actueel te worden gehouden en in geval van feitelijke wijzigingen onverwijld te worden aangepast of bijgewerkt.
 6. VirtualFlow is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van de community van VirtualFlow, in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot de community van VirtualFlow, te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.
 1. Privacy
 1. Het privacybeleid van VirtualFlow zoals beschreven in de Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.
 1. Intellectueel eigendom
 1. Het Lid staat er voor in dat de door hem op de community van VirtualFlow, geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart VirtualFlow zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die VirtualFlow in verband met dergelijke aanspraken lijdt.
 2. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft het Lid VirtualFlow het onherroepelijke recht om deze Gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het Lid openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van VirtualFlow, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het mailings, nieuwsbrieven en dergelijke.
 3. Het is Leden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om door derden op de community van VirtualFlow, gepubliceerde Gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken.
 1. Beëindiging van het Lidmaatschap
 1. Een lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om groepen uit de community te verlaten. Wanneer een lid in geen enkele groep meer zit, is er geen lidmaatschap tot de community.
 2. Het lid behoudt na het vrijwillig verlaten van de bijbehorende groep wel toegang tot eventuele cursussen of andere online content. 
 3. VirtualFlow is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  1. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
  2. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;
  3. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
  4. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;
  5. VirtualFlow naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op de community van VirtualFlow, heeft ontvangen;
 4. In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door VirtualFlow is VirtualFlow gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot de community van VirtualFlow te onthouden.
 5. Wanneer VirtualFlow wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is VirtualFlow gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.
 6. Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van VirtualFlow en laat onverlet enige vordering van VirtualFlow op het betreffende Lid.
 7. Indien het lidmaatschap een betaalde overeenkomst betreft, zullen de gekozen termijnen automatisch worden geincasseerd. Het Lid kan haar lidmaatschap per e-mail opzeggen aan het einde van de het huidige betaaltermijn met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

HOOFDSTUK 5: APP

 1. Algemeen
 1. De app is een alternatieve manier voor het bezoeken van de website https://flowplatform.nl . Voor de app gelden daarom dezelfde voorwaarden als hoofdstuk 2 en 4.
 2. De app kan gedownloaden worden op Android devices (via Google Play) of Apple devices (via de App Store) mits het device voldoet aan de minimale voorwaarden.
 3. VirtualFlow garandeert niet dat de app op ieder apparaat foutloos werkt en kan hier ook niet in alle gevallen ondersteuning op bieden. 
 4. Het gebruiken van de app is een extra optionele service. Deelnemers kunnen altijd uitwijken naar een normale webbrowser om https://flowplatform.nl te bezoeken.
 5. Het gebruik van de app is op eigen risico.